بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم

ارسال شده در ۱۸ام آذر ۱۳۹۷ با موضوع مطالب کاربردی

بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم

بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم

.
تلاش زيادي نكنيم كه تصوير بي نقصي از خودمان به ديگران نشان دهيم
اجازه ندهيم كه آدمها از ما بت بسازند
در هر رابطه اي كه تبديل به بت شديد منتظر آن روزي باشيد كه به دست همان فرد شكسته شويد
بتها روزي شكسته ميشوند چون آنهايي كه بتها را ساخته اند در نهايت متوجه ميشوند از دست بتهايشان كاري برنمي آيد و آن روز است كه عصباني تر از هميشه به بت حمله ميكنند و آن را ميشكنند.
.
.
افرادي كه به دنبال بت ميگردند افرادي هستند كه اراده ي خودشان براي تغيير شرايط را در بيرون از خودشان جستجو ميكنند.
جستجويي خطرناک كه دير يا زود آنها را نااميد ميكند، آنها مي مانند با بتي كه توانايي معجزه كردن ندارد و خشمي كه قرار است بر سر بت خالي شود.
به آدمهايي كه شما را بت ميكنند بگوييد اراده در درون آنهاست و شما نبايد تمام معناي زندگي آنها باشيد.
شما نبايد دليل نفس كشيدن آنها باشيد، به آنها اجازه ندهيد به خاطر شما زندگي كنند.

.
بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم
.
اگر آدمها را دوست داريد به آنها نشان دهيد كه چقدر با ارزش هستند و بايد براي خودشان زندگي كنند، تلاش كنند و براي خودشان لذت ببرند.
بت بودن لذت دارد اما با اين احساس مبارزه كنيد.
اجازه ندهيد در هيچ رابطه اي شما را حاكم مطلق كنند، اجازه ندهيد برده وار از شما تبعيت كنند. اجازه ندهيد شما را ستايش كنند و اجازه ندهيد شما را بت خودشان بدانند.
هرگاه احساس كرديد در رابطه تان تاجي نامریی را بر سرتان گذاشته اند و ميخواهند شما را ستايشي بت گونه كنند سريع تصوير خودتان را در ذهن آنها به چالش بكشيد.
.
.
و اگر بسيار مشتاق هستيد ستايش شويد از خودتان بپرسيد چرا اين نياز را با آدمهاي ديگر ميخواهيد ارضا كنيد؟
آيا خودتان به اندازه ي كافي آدم دروني تان را نمي بينيد؟
آيا احساس ارزشمند بودن نميكنيد از درون؟
شما حاكم خودتان هستند اما نبايد مسئوليت حاكميت بر آدمهاي ديگر را قبول كنيد.
هركس بهتر از ديگري ميداند چگونه بر زندگي اش حكمراني كند.
به فكر يک آغوش امن و محكم باشيد؛ آغوش آدمهايي كه برده ي شما ميشوند آغوش امني نيست.
.
بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم
.
برده ها روزي از حاكم خود نااميد خواهند شد و خشم هايشان كار رابطه را تمام ميكند.
برده و حاكم ممكن است به ظاهر رابطه ي عاشقانه اي باشد اما رابطه ي سالم و محكم كجا و رابطه ي حاكم و برده كجا؟
يک حاكم هميشه در ترس زندگي ميكند، او ميترسد كه برده روزي قيام كند و يک برده از جايي به بعد به حاكمش شک ميكند و اين شک شروعِ يک پايان غم انگيز است.

مطالب مرتبط :

چگونه انسان موفقی باشیم راههای مقابله با حسادت

کارهای نادرست پشیمان کننده زندگی آدمها

راههای شناخت آدمها افراد قابل اعتماد مطمئن

هفتاد نکته جذاب توصیه خاص روانشناسی

نوشته کاربردی داستان زیبای تمرین مکث

ارسال نظر به