متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن

ارسال شده در ۱۲ام شهریور ۱۳۹۵ با موضوع متون جایگاه زن

متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن

متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن

.
دنيا هم كه از آن تو باشد
تا زمانى كه درون قلب يک زن جايى نداشته باشى
تا درون آوازهاى عاشقانه زنى زندگى نكنى
و سهمى از دلشوره هاى زنى نداشته باشى
فقيرترين مردى
(شكسپير)
.
متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن
.
من زنم
بی هیچ آلایشی و بی هیچ آرایشی
او خواست که من زن باشم
همچنان به تو اعتماد خواهم کرد
عشق خواهم ورزید
به مردانگی ات خواهم بالید
با تمام وجود از تو دفاع خواهم کرد
پشتیبانت خواهم بود
و تو مرد بمان
این راز را که من مردترم به هیچکس نخواهم گفت

.
متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن
.
هر کجا احساسی
دانه ی الماسی
نم نم بارانی
خیسی گونه ای سرخ
در تمنای نگاهی آمیخت
تو بدان دست ” زنی” در کار است
شاهکار است این “زن”
خالق هر غزل و شادی و عشق
و خداوند به او می بالد
که تمام شوقش، عشق و احساسش را
در وجود “زن” به عالم آموخت
.
متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن
.
ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :
ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ
ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻫﺎﻧﺘﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ
اما ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ :
ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ
ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟
ﺍﯾﻦ ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﯾﻦﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯽ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ
ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
.
متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن
.
شیر و رفیقاش داشتن خوش میگذروندن یه دفه شیر ساعتشو نگا میکنه میگه:
ای وای ساعت ۱۱ شد باید برم زنم خونه منتظره
گاو پوزخندی میزنه میگه:
زن ذلیلو نگا، ادعاتم میشه که سلطان جنگلی؟
شیر لبخند تلخی میزنه میگه:
توی خونه یه شیر منتظرمه نه یه گاو
.
متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن
.
ﺯﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻠﻮﺑﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺭﻳﺤﺎﻥ ﻭ ﻧﻌﻨﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻏﭽﻪ می کارد
ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻤﺮی ها ﺩﺍﻧﻪ می پاشد ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺣﺮﻑ می زﻧﺪ
ﻧﺎخنهایش ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻨﺎ ﺭﻧﮓ می کند ﻭ ﮔﻴﺴﻮﺍﻥ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺑﺎن های ﺭﻧﮕﻰ می بندد
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﺰﺍﻥ ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺍغ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺯﻣﺴﺘﺎن هاﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭ می بافد ﻭ ﺑﻬﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺍﻭ ﺯنی است ﻛﻪ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩﺵ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺯنهای ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﻪ ﻛﺘﺎبها ﻛﻮﭺ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
.
متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن
.
نظر بزرگان راجع زنان:
هرود:
زن حکم آب را دارد که از شدت لطافت در هر محیطی که قرار گیرد شکل مظروف را به خود می گیرد، هر شوهری که از زن خود ناراضی است علت را در خود جستجو کند
ناپلئون:
اگر میخواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید به زنان آن ملت بنگرید
مونتن:
اگر زنان رسوم و قوانین جامعه را زیر پا می گذارند چندان هم گناهکار نیستند، زیرا که این قوانین را مردان نوشته اند
مترلینگ:
من به هیچ زنی برنخورده ام که چیزی از بزرگی در او نباشد
بالزاک:
حساسیت، عشق، تحمل و فداکاری زندگی زن را تشکیل میدهد
کنفوسیوس:
زن زیباترین و عزیزترین موجودات جهان است
میشله:
تا وقتی که زنان نیز در زمینه علم و دانش سخن خویش را نگفته اند نمی توان از دانش واقعی حرف زد

مطالب مرتبط :

متن استثنایی بامعنی نوشته قشنگ احساس زن

متون زیبا درباره جایگاه ارزش زن

متن فوق العاده استثنایی زندگی دیوانه

توصیه های بسیار زیبا برای زندگی
فقط کافیه موضوعات عمیقتر بررسی کنیم

ارسال نظر به