نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴

ارسال شده در ۱۹ام اسفند ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند 94

نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴

.
عادتهایى که معجزه میکند:
با ملایمت = سخن بگوئید
عــمــیـــق = نفس بکشید
شــــــیــک = لباس بپوشید
صـبـورانه = کار کنید
نـجـیـبـانه = رفتار کنید
هــمـــواره = پس انداز کنید
عــاقــلانـه = بخورید
کــــافـــى = بخوابید
بى باکانه = عمل کنید
خـلاقـانـه = بیندیشید
صـادقانه = عشق بورزید
هوشمندانه = خرج کنید
خوشبختی یک سفراست نه یک مقصد
هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد
زندگی کنید و از حال لذت ببرید

.
نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴
.
این جهان فنجانی
زندگی چون چایی
عشق چون حبه قند
که اگر حل نشود در دل چایی
زندگی تلخ شود
و اگر لعل لبت بر لب فنجان برسد
لب تو زهر شود
و آن زمان است که فنجان از دست رها
همه زندگی را می ریزی
و اگر حل شود اندر دل چایی
زندگی شیرین است
و اگر لعل لبت بر لب فنجان برسد
لب تو قند شود
و آن زمان است که فنجان در دست
همه زندگی را می نوشی
.
نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴
.
با ایمان پا بر اولین پله بگذار
نیاز نیست تمام پلکان را ببینى
فقط پا بر اولین پله بگذار
به درختان بنگر
هر درخت تنومندى که مى بینى پیش از آن، دانه اى کوچک و اولیه بوده
آنگاه ریشه، بعد تنه اى تنومند و زنده و سپس  هیزمى مرده
درخت همان دانه کوچک است با نیروی آرام
مقاومى که براى فتح آسمان کمر بسته
تو کمتر از دانه اى کوچک نیستى
بگذار نیروى زندگى در تو بروید و آسمان زندگى ات را فتح کند
فقط کافىست با ایمان پا بر اولین پله بگذارى
.
نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴
.
مثلث شادمانی انسان
سه چیز انسان را شاد می‌کند:
اولین مورد، ارتباطهای انسانی است، دوستهای خوب، مهربانی
دوم طبیعت است، به خصوص طبیعت جاندار مثل گلها و گیاهان
سومین مورد نیز، خندیدن است
فکرش را بکن هر سه مجانی هستند
.
نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴
.
“ﺁﻫﻨﮓ” ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﺯﻧﺪﮔﯾﺖ می ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ “ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ” ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ “ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ “ﺩﺳﺖ” ﺑﺰﻧﯽ
.
نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴
.
زندگی را زیبا تر کن
گاهی با ندیدن، نشنیدن و نگفتن
زندگی فقط مال ما نیست؛ به همه تعلق دارد
پس زندگی را برای همه زیباتر کنیم
گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی
بگذار فکر کنند نفهمیدی
.
نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴
.
ﻓﺪﺍاااااﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯿﺎﺩ
ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ
ﺍﮔﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺩﺭﮔﯿﺮﻩ
ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺍﻭﻥ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺖ ﭘﺮﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺖ ﺧﺎﻟﯽ
ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺴﺮﺕ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺷﺒﺎ ﺁﺭﺯﻭ
ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﺩﻝ ﻧﻪ ﺻﺪ ﺩﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻧﯽ ﺷﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻮ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍﮔﻪ ﺳﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﮐﻮﮎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ
ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺏ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪﺵ ﮐﺮﺩﻥ
ﺍﮔﻪ ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪﻥ
ﺍﮔﻪ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺗﺒﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺑﺮﻗﺺ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺎﺏ ﺩﻟﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻦ
ﮔﻮﺭ ﭘﺪﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺘﻮ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﻨﻦ
ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺶ ﮐﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﻧﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﯼ
ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ، ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﺕ ،ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ
ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺣﻘﯿﺮ ﻣﻦ
ﻓـــــــﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﻫﻤــــــﯿﻦ
.
نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴
.
مهم نیست زندگیتان چقدر شلوغ و پرمشغله هست
در زندگی شلوغ هم
جایی برای صرف یک فنجان چای با یک دوست هست

مطالب مرتبط :

متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴

نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

تکست دلنوشته حرفهای پرانرژی فوق العاده

نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴

ارسال نظر به