جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان

ارسال شده در ۷ام اسفند ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس فلسفی

جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان

جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان

.
ﮔﻮﺗﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺍﮔﺮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎ ﺯﺷﺘﯽ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﭘﯿﺮﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺍﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺳﻮﺍﺩ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﻣﻬﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼ… ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﺭﯼ…
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎشد
(ایلهان برک)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
آن کسی که بیشتر عمر کرده است
آن نیست که سال زیادتری داشته باشد
بلکه کسی است که طعم زندگی را بیشتر چشیده بشد
(ژان ژاک روسو)

.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
بعضی ها زندگی نمی کنند
مسابقه ی دو گذاشته اند
می خواهند به هدفی که در افق دور دست است برسند و در حالیکه نفسشان به شماره افتاده می دوند و زیبایی های اطراف خود را نمی بینند
آنوقت روزی می رسد که پیر و فرسوده هستند و دیگر رسیدن و نرسیدن به هدف برایشان بی تفاوت است
(جین وبستر)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
اگر زندگی را برای یکدیگر راحت تر نسازیم
برای چه زندگی می کنیم؟
(جرج الیوت)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
دنیــا ماننـد پـــژواک اعمـال و خواستهـای مـاست
اگـر بـه دنیــا بگـویی: “سهم منـــو بــده”
دنیـا مـاننـد پـژواکی که از کـوه بــرمی گردد
بـه تــو خـواهــد گفت: “سهـم منــو بــده”
و تــو در کشمکش بـا دنیـا دچـار جنـگ اعصـاب می شــوی
امـا اگر بـه دنیــا بگویی: “چه خـدمتی بـرایتــان انجـام دهـم؟“
دنیــا هم بتــو خـواهــد گفت: “چه خدمتی بـرایتــان انجــام دهـم؟“
(وین دایر)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
گـاهی اوقـات بهتــر است همه چیــز را آن طـور که هست رهــا کـرد
انـدوه را آزاد گذاشت تـا دوره اش را بـگـذرانـــد!
(ژوان هریس)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
زمـــــان آدم‌هـا را دگرگـون می‌کنـد امـا تصویــری را کـه از آنهـا داریـم ثابـت نـگـه مـی‌دارد
هیـچ چیــزی دردناکـتـر از ایـن تضـاد میـان دگرگونـی آدم‌هــا و ثبـات خــاطـــره نیسـت!
(مارسل پروسـت)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
خوشبختی توازنی ست میان آن چه می اندیشی
آن چه می گویی
و آنچه انجام میده
(گاندی)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
مردم به طور کلی ترجیح میدهند بمیرند تا عفو کنند
تا این اندازه سخت است
اگر خداوند به زبان ساده میگفت: من به تو حق انتخاب میدهم، ببخشای یا بمیر
خیلی از مردم میرفتند تا تابوتهایشان را سفارش دهند
(سومانک کید)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
در آخر نه رنگ باقی می ماند و نه نژاد
تنها چیزی که باقی خواهد ماند انسانیت است.
(ژان ژوره)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
دنیــا جای خطرنـاکی بــرای زنـــدگی است
نـه بـه خـــاطــر مـــردمـــــان شرور
بلکه بـه خــاطــر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مـــورد آن انجـــام نـمی دهنــــد
(البرت انیشتین)
.
جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان
.
بدترین حالت ماجرا این است که طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم و تا زمانِ مرگ ادامه دهیم
خیلی ها اینگونه زندگی می کنند
دست اندازِ کم طاقتی را رد کرده اند و افتاده اند توی سرازیریِ عادت.
(اوریانا فالاچی)

مطالب مرتبط :

سخنان بزرگان نوشته حکیمانه شخصیت برجسته

نکات ایده حرفهای فلسفی شخصیتهای برجسته

متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴

صحبتهای آموزنده حاج محمد اسماعیل دولابی

اس ام اس جملات آموزنده عمیق آبان ۹۴

ارسال نظر به