مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی ۹۴

ارسال شده در ۲۳ام دی ۱۳۹۴ با موضوع شعر

مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی 94

مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی ۹۴

.
یقین دارم تو هم من را تجسم می کنی گاهی
به خلوت با خیال من تکلم می کنی گاهی
هر آن لحظه که پیدا می شوی از دور مثل من
به ناگه دست و پای خویش را گم می کنی گاهی
دلم پر می شود از اشتیاق و خواهشی شیرین
در آن لحظه که نامم را ترنم می کنی گاهی
همه شعر و غزلهای پر احساس مرا با شوق
تو می خواهی و زیر لب تبسم می کنی گاهی
تو هم مانند من لبریزی از شور جنون عشق
یقین دارم تو هم من را تجسم می کنی گاهی

.
مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی ۹۴
.
ای مهربان‌تر از برگ در بوسه‌های باران
بیداری ستاره در چشم جویباران
آیینه‌ی نگاهت پیوند صبح و ساحل
لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران
بازا که در هوایت خاموشی جنونم
فریادها برانگیخت از سنگ کوه ساران
گفتی: “به روزگاران مهری نشسته “گفتم:
بیرون نمی‌توان کرد “حتی ” به روزگاران
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
دیوار زندگی را زین گونه یادگاران
وین نغمه‌ی محبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقی‌ست آواز باد و باران
(شفیعی کدکنی)
.
مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی ۹۴
.
ﮐﺎﺭ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﺁﺧﺮ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻡ
ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﻡ
ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﯼ ﺭﺍ
ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻡ
ﻣﺜﻞ ﺍﺑﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻭﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺗﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮔﺬﺭﻡ
ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺗﺎ ﺳﺤﺮﻡ
ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻡ
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﯼ
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ
ﮔﺮﻣﯽ ﻃﺒﻌﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ
ﺳﺮﺧﯽ ﺭﻭﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﮕﺮﻡ
.
مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی ۹۴
.
ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ، ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﻣﺎﻩ ﺭﻭﯾﻢ ! ﺍﺧﺘﺮِ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻡ ! ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﻮﺝِ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺍﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﻧﺎ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ، ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺍﻣﻦ ﯾﺠﯿﺒﺎ ، ﺑﺮ ﻟﺒﻢ ﺟﺎﺭﯼ ﺳﺖ ﺗﺎ
ﺷﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻣﻬﺎ ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ ، ﺍﺯ ﺑﯿﻢ ، ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺷﺒﯽ
ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﻩِ ﺑﺨﺖِ ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺍﻣﺸﺐ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺷﻌﺮ
ﺷﻬﺮﯾﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ، ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
.
مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی ۹۴
.
اگر چه رند و خراب و گدای خانه به دوشم
گدائی در عشقت به سلطنت نفروشم
اگر چه چهره به پشت هزار پرده بپوشی
توئی که چشمه نوشی من از تو چشم نپوشم
چو دیگجوش فقیران بر آتشم من و جمعی
گرسنه غم عشقند و عاشقند به جوشم
فلک خمیده نگاهش به من که با تن چون دوک
چگونه بار امانت نشانده اند به دوشم
چنان به خمر و خمار تو خوابناکم و مدهوش
که مشکل آورد آشوب رستخیز به هوشم
صلای عشق به گوشم سروش داده به طفلی
هنوز گوش به فرمان آن صلای سروشم
تو شهریار بیان از سکوت نیم شب آموز
گمان مبر که گرم لب تکان نخورد خموشم
.
مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی ۹۴
.
ﺷﺐ به ﺷﺐ ﺟﻨﮕﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﻧﻘﺶ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﭘﺎ ﺩﺭﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﭼﺸﻢ ﻭ اﺑﺮﻭﯼ ﺧﺸﻦ ﺍﺯ ﺑﺲ که ﻣﯽﺁﯾﺪ به ﺗﻮ
ﮔﺎﻫﯽ ﺁﺩﻡ، ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
صفحه ﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﻓﺮﺩﺍ جهاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﯼ ﺷﺎﻋﺮﺕ ﻗﻄﻌﺎ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
کار ﻭ ﺑﺎﺭِ ﺁﺩﻡِ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣُﺮﺩﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﺷﮑﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
.
مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی ۹۴
.
زندگی وقت کمی بود و نمی دانستیم
همه عمر دمی بود و نمی دانستیم
حسرت رد شدن ثانیه های کوچک
فرصت مغتنمی بود و نمی دانستیم
تشنه لب ، عمر به سر رفت و به قول سهراب
آب در یک قدمی بود و نمی دانستیم
.
مجموعه شعر ناب عاشقانه تاپ استثنایی دی ۹۴
.
ماه تابید و چو دید آن همه خاموش مرا
نرم بازآمد و بگرفت در آغوش مرا
گفت:« خاموش درین جا چه نشستی؟» گفتم:
بوی « محبوبه شب »، می برَد از هوش مرا
بوی “محبوبه شب”، بوی جنون پرور عشق
وه، چه جادوست که از هوش بَرَد بوش مرا
بوی “محبوبه شب”، نغمه چنگی ست لطیف
که ز افلاک کند زمزمه در گوش مرا
بوی “محبوبه شب”، همچو شرابی گیراست
مست و شیدا کند این جام پر از نوش مرا
بوی “محبوبه شب”، جلوه جادویی اوست
آنکه نکرده است به یکباره فراموش مرا
(فریدون مشیری)

مطالب مرتبط :

شعرهای فوق العاده زیبای استثنایی دی ۹۴

بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴

اشعار استثنایی درباره جقیقت وجود انسان

بانک شعرهای خاص خواندنی آذر ۹۴

بانک شعرهای استثنایی گلچین شده آبان ۹۴

ارسال نظر به