متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا

ارسال شده در ۱۱ام مهر ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس خداوند

متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا

متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا

.
گاهگاهی که دلم میگیرد
میگویم: به کجا باید رفت؟
به که باید پیوست؟
به که باید دل بست؟
به دیاری که پر از دیوار است؟
حس تنهای درونم گوید:
بشکن دیواری که درونت داری! چه سوالی داری؟
تو “خدا را داری” و خدا اول و آخر با توست…
.
متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا
.
با خودم میگفتم
که چگونه خواهی بخشید
این شکننده توبه های مکرر را
و نومید میشدم…
اما در جانم زمزمه کردی که تو کریمی!
و با کریمان کارها دشوار نیست…

.
متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا
.
برخی پلها معلوم نیست
که به کجا منتهی می‌شوند
اما نوری در انتهای آن پل پیداست
یاد زندگی‌ام می‌افتم
نمی‌دانم که زندگی را چگونه و کجا به پایان خواهم برد؟
اما نور امید در برابر دیدگاه و درون دلم جاری‌است
نوری که می‌دانم نسبتی با خدا دارد
برخی پلها غرق در رنگ هستند
یادم می‌آید که ای کاش من هم رنگ می‌گرفتم
هر چیزی با رنگ خودش زیباتر است
و انسان با رنگ خدا…
.
متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا
.
از او بـخـواه کـه دارد و میخـواهــد که از او بــخـواهی
از او مخـواه کـه نـدارد و میـتــرسد که از او بـخـواهی
“خواجه عبدالله انصاری”
.
متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا
.
قلب هایمان به ده دلیل مرده است
اول:خداراشناختیم ولیکن حقش را ادا نکردیم
دوم:گمان بردیم که پیامبرخدارو دوست داریم سپس سنتش را ترک نمودیم
سوم:قرأن راقرائت کردیم ولی بدان عمل نکردیم
چهارم:نعمت خداراخوردیم ولی شکرش رابجانیاوردیم
پنجم:گفتیم شیطان دشمن ماست ولی با او در امور توافق کردیم
ششم:گفتیم بهشت حق است ولی برای رسیدن به آن کوشش نکردیم
هفتم:گفتیم جهنم حق است ولی از آن نگریختیم
هشتم:دانستیم مرگ حق است اما برای آن آماده نشدیم
نهم:به عیب مردم مشغول گشتیم وعیب خویش را فراموش کردیم
و دهم:مردگانمان را دفن کردیم ولی عبرت نگرفتیم
.
متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا
.
خدای من !
سبک آمده ام با دست های تهی
سنگین بازم گردان
خدای من
سنگین آمده ام با کوله باری از گناه
سبک بازم گردان
خدای من
بـــازم مـــگـــردان…
.
متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا
.
ای دوستدار آنکه نیست دوستداری برایش
ای طبیب آنکه نیست طبیبی برایش
ای پاسخگوی آنکه نیست پاسخگویی برایش
ای دلسوز آنکه نیست دلسوزی برایش
ای دوست آنکه نیست دوستی برایش
یا فریادرس آنکه نیست فریادرسی برایش
ای راهنمای آنکه نیست راهنمایی برایش
ای همدم آنکه نیست همدمی برایش
ای رحم کننده ی آنکه نیست رحم کننده ای برایش
ای یار آنکه نیست یاری برایش
.
متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﺷﺎﺩ ﮐﻦ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﻪ
ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑه ﺪﺭﮔﺎﻫﺖ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﻩ
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﮐﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﺎﻧﺖ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺴﻮﯼ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ
ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﮐﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻋﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ
ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻟﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺷﺪﻩ
ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻮﻧﺪﺳﺖ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻧﺖ ﺩﺭﺍﺯﻩ
.
متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا
.
بـــــیا با پـــنجه راه برویم
روی تـــــــــــــــــنِ ایـــــــــــــــن دنــــــــــــیا
بگذار خــــــــــــــــواب بماند
نــــــفهمد از قـــــــــــانونش گریخته ایم
و دل بــــــــــاخته ایم
به تو و تنها به تو ای خداوند
.
متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا
.
باید ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﻢ
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻧﺒﺾِ ﺗﭙﻨﺪﻩ ﻱ ﻗﻠﺐ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻫﺎﺳﺖ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ
ﺩﻣﻲ ﭼَﺸﻢ ﻓﺮﻭ ﺑﻨﺪﻳﻢ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﻢ
ﻭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﺗﺮ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﭼَﺸﻢ ﺑﮕﺸﺎﻳﻢ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲِ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥِ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲِ ﺭﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻮﺍﺭﺍﻱ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ

مطالب مرتبط :

حرفهای ساده خودمونی و دلنوشته برای خدا
اس ام اس و نوشته و شعر درد دل با خدا
نوشته استثنایی مکالمه انسان خاکی و خدا
حرفهای خودمونی ساده با خدا بهمن ۹۳

ارسال نظر به