داستان بسیار زیبای پدر و شیطنت من

ارسال شده در ۸ام اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع داستان آموزنده

داستان بسیار زیبای پدر و شیطنت من

داستان بسیار زیبای پدر و شیطنت من

.
شیطنت هایم بیشتر از هر روز بود. یک روز شیشه این همسایه را می شکستم و فردا سر پسر همسایه دیگر را.
یک روز صبح، عمویم که از کارهایم عاصی شده بود صدایم زد و پیشنهاد داد با پولی که می دهد کاری اقتصادی دست و پا کنم. پیشنهاد خودش فروختن بیسکوئیت به بچه های محل بود. من هم از خدا خواسته پولها را از عمو گرفتم و از عمده فروشی ده بیست تایی بیسکوئیت خریدم. یک جعبه چوبی میوه هم سر و ته شد و سر کوچه خودمان که از قضا گلوگاه محل نیز محسوب می شد، اولین دکان بیسکوئیت فروشی من پا گرفت.
اولین روز، کسب و کار تعریفی نداشت و بیشتر وقت من به بطالت گذشت. بچه ده ساله ای را در نظر بگیرید که از صبح تا ظهر جلوی ده بیسکوئیت بنشیند و گرسنه شود. طبیعی است که شیطان در جلدش برود و به بیسکوئیت ها دست درازی کند. ظهر که شد، پدرم از سر کار آمد و با دیدن من که نان آور خانه شده بودم خندید. نزدیک آمد و پرسید که چه می کنم و از صبح چقدر کاسب بوده ام. من هم گفتم بیسکوئیت را خریده ام سه تومن و می فروشم پنج تومن.
دروغ می گفتم. خریده بودم پانزده ریال و می فروختم دو تومن.
پدر با شنیدن این حرف گفت: خوب یکی هم به ما بده. من هم زرنگی کردم و بیسکوئیتی که از صبح به آن نوک زده بودم را به دستش دادم. پدر بیسکوئیت را زیر و رو کرد؛ ظاهراً می خواست چیزی بگوید اما نگفت. دست دیگرش را در جیب فرو برد و یک ده تومنی بیرون آورد و به من داد. من ایستادم و جیبهایم را گشتم و دست آخر گفتم: پنج تومنی ندارم که بقیه پول را پس بدهم. پدر هم گفت: اشکال ندارد؛ بعداً با هم حساب می کنیم و این بعداً هرگز نرسید.
تا عصر پشت دکانم بودم و پس از آن به خانه رفتم و بیسکوئیتی که به پدر فروخته بودم را از سر طاقچه برداشتم و خوردم.

امروز که من پدر شده ام و پسری دارم که شیطنت می کند؛ فهمیده ام که آن روزها پدر قیمت بیسکوئیت را می دانست، می دانست که بیسکوئیت را دو تومن می فروشم؛ می دانست که پنج تومنی دارم که پولش را پس بدهم؛ می دانست که بیسکوئیت نوک زده را به او انداخته ام و می دانست که بیسکوئیت را خودم خواهم خورد. و من امروز فهمیده ام که پولی که عمو به من داد را پدر داده بود؛ فهمیده ام که این بازی برای این بود که من دست از “خبط و خطا” بردارم و آدم شوم؛ فهمیده ام که پدر به دنبال “راه انداختن” من بود.
امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند:
“رجب نام نهری است در بهشت که از شیر سفید تر و از عسل شیرین تر است؛ اگر کسی یک روز از این ماه را روزه بدارد، خداوند از آن نهر به او خواهد نوشانید.”
گاهی می پرسند: این چه موازنه و معامله ای است که اگر کسی تنها یک روزه بگیرد، خداوند او را به بهشت می برد و از نهر رجب به او می نوشاند؟ سوای همه پاسخ های متینی که به این پرسش داده شده، به گمانم هدف خداوند این است که ما دست از “خبط و خطا” برداریم و در این ماه رجب “راه بیافتیم” و الا خداوند قیمت یک روز روزه گرفتن را می داند.

مطالب آموزنده :
حکایت و حکمت های زیبای عشق به خداوند
داستان واقعی پیرغلام و کرامت حضرت زهرا
داستان آموزنده نتیجه درک متقابل افراد
داستان آموزنده خدا روزی رسان است
داستان آموزنده سلف سرویس زندگی

ارسال نظر به