نوشته های خاص بعضی آدم های ناب

ارسال شده در ۱۳ام فروردین ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

نوشته های خاص بعضی آدم های ناب

آدمهایی هستند که خوبند
خوب بودن به خوردشان رفته
آمده اند که مهر بیاورند
نه جنسیتشان مهم است، نه عقایدشان، نه سنشان، نه تحصیلاتشان
مهم این است که با دلشان راحتند
صاف و روراست می آیند توی زندگیت
یک توقف می کنند به پهنای یک عمرت و می روند
و سالها هم که نبینی شان باز یکجوری انگار با تو مانده اند.

.
نوشته های خاص بعضی آدم های ناب
.
ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺁﺩﻣﻴﺰﺍﺩ، ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻳﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺍﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺨﻨﺪﻱ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻲ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺎﺏ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻛﺮﺩ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺮﻭﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ
بیخیال این باشی که ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺕ
ﺣﺘﻲ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻟﺖ، ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮاﺕ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﺑﻬﺸﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻲ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻨﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻳﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺍﻧﺪ.
.
نوشته های خاص بعضی آدم های ناب
.
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ “ﻋﺸﻖ” ﻭ “ﺭﻓﺎﻗﺖ” ﻭ “ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ” ﺭﺍ به همه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﯿﺰﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﻨﺎﯼ ﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ
آنان که ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ
آنان که ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﺮﻧﮕﻨﺪ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻧﮓ
آنان که ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﺖ
آنان که ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻧﻪ ﺯﺣﻤﺖ
ﭘﺲ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺗﺎﻥ و سال نوی همگی ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻭ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ “ﻋﺸﻖ” ﻭ “ﺭﻓﺎﻗﺖ” ﻭ “ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ” ﺑﺎﺩ.

مطالب مرتبط :
متن و نوشته زیبا برای شروع سال جدید ۹۴
دلنوشته استثنایی انتظار شیرین گذشته
خاطره بیسکویت زندگی از پرویز پرستویی
نوشته زیبا و عمیق جدول زندگی آدم ها
نوشته زیبای آرزویم برایت این است
نوشته های ناب غمگین و دلگیر از زندگی
نوشته های فوق العاده آدم های زندگی ما

ارسال نظر به