نوشته زیبای آرزویم برایت این است

ارسال شده در ۲۴ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع جملات خاص

نوشته زیبای آرزویم برایت این است

نوشته زیبای آرزویم برایت این است
اول از همه برايت آرزومندم كه عاشق شوي و اگر هستي، كسي هم به تو عشق بورزد و اگر اينگونه نيست، تنهائيت كوتاه باشد و پس از تنهائيت، نفرت از كسي نيابي.
آرزومندم كه اينگونه پيش نيايد اما اگر پيش آمد، بداني چگونه به دور از نااميدي زندگي كني.
برايت همچنان آرزو دارم دوستاني داشته باشي، از جمله دوستان بد و ناپايدار، برخي نادوست و برخي دوستدار كه دست كم يكي در ميانشان بي ترديد مورد اعتمادت باشد و چون زندگي بدين گونه است، برايت آرزومندم كه دشمن نيز داشته باشي، نه كم و نه زياد، درست به اندازه تا گاهي باورهايت را مورد پرسش قرار دهد كه دست كم يكي از آنها اعتراضش به حق باشد تا كه زياده به خود غره نشوي.
و نيز آرزومندم مفيد فايده باشي، نه خيلي غير ضروري تا در لحظات سخت وقتي ديگر چيزي باقي نمانده است همين مفيد بودن كافي باشد تا تو را سرپا نگهدارد.
همچنين برايت آرزومندم صبور باشي، نه با كساني كه اشتباهات كوچك ميكنند چون اين كار ساده اي است، بلكه با كساني كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذير ميكنند و با كاربرد درست صبوري ات براي ديگران نمونه شوي.
و اميدوارم اگر جوان هستي، خيلي به تعجيل رسيده نشوي و اگر رسيده اي، به جوان نمائي اصرار نوررزي و اگر پيري، تسليم نااميدي نشوي؛ چرا كه هر سني خوشي و ناخوشي خودش را دارد و لازم است بگذاريم در ما جريان يابند.

اميدوارم حيواني را نوازش كني
به پرنده اي دانه بدهي
و به آواز يک سهره گوش كني وقتي كه آواي سحرگاهيش را سر مي دهد چرا كه به اين طريق احساس زيبائي خواهي يافت، به رايگان.
اميدوارم كه دانه اي هم بر خاک بفشاني، هرچند خرد باشد و با روئيدنش همراه شوي تا دريابي چقدر زندگي در يک درخت وجود دارد.
بعلاوه آرزومندم پول داشته باشي زيرا در عمل به آن نيازمندي و براي اينكه سالي يکبار پولت را جلو رويت بگذاري و بگوئي: اين مال من است فقط براي اينكه روشن كني كدامتان ارباب ديگري است.
و در پايان اگر مرد باشي، آرزومندم زن خوبي داشته باشي و اگر زني، شوهر خوبي داشته باشي كه اگر فردا خسته باشيد يا پس فردا شادمان، باز هم از عشق حرف برانيد تا از نو بياغازيد.
اگر همه ي اينها كه گفتم فراهم شد، ديگر چيزي ندارم برايت آرزو كنم…

مطالب مرتبط :
نوشته های ناب غمگین و دلگیر از زندگی
نوشته های فوق العاده آدم های زندگی ما
دوتا نوشته شاخ و فاز سنگین باحال
برخی از عادت ها و اخلاقیات منفی ما مردم
نوشته استثنایی و خاص بهشت کجاست

ارسال نظر به