یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف

ارسال شده در ۱۶ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع طالع بینی

یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف

یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف
.
ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓـــﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
.
ﺣﺲ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺘـــﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ چون ﺑﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.
.
ﺧـــﺮﺩﺍﺩﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﻌﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ!
.
ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﯿـــﺮ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ!
.
یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف
.
ﺑﻪ ﻣـــﺮﺩﺍﺩﯼ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ چون ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ!
.
ﺷﻬــــﺮﯾﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

.
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻬــــﺮ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻫﯿﺪ!
.
ﺁﺑﺎﻧـــﯽ ﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﻝﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺩﻝ ﻣﯽﮐَﻨﻨﺪ!
.
یک ویژگی خاص متولدین ماههای مختلف
.
ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، پس ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺮﻭﯾﺪ!
.
ﺳﺮ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ چون ﺍﺯ ﺑﺪﻗﻮﻟﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ.
.
ﺑﻬﻤﻨــــﯽ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻧﮑﺘـــﻪ ﺳﻨـــﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ پس ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
.
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺍﺳﻔﻨـــﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
.
ﺣﺎﻻ خودت بگو ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯽ و چه ویژگی خاصی داری؟؟؟
جدای از اینا به نظر شما متولدین ماههای مختلف سال چه اخلاق و ویژگی منحصربفردی دارن؟

مطالب مرتبط :
سال بز ۹۴ چگونه بر شما خواهد گذشت
نحوه ناراحتی متولدین ماههای مختلف سال
طالع بینی متولدین سال ۹۴ بز یا گوسفند
طالع بینی حالت و نوع دراز کشیدن در خواب
طالع بینی عناصر چهارگانه و ماههای سال

ارسال نظر به