نوشته استثنایی مکالمه انسان خاکی و خدا

ارسال شده در ۲۵ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع اس ام اس خداوند

نوشته استثنایی مکالمه انسان خاکی و خدا

نوشته استثنایی مکالمه انسان خاکی و خدا
بر تَل خاکی نشسته بودم که خدا آمد و کنارم نشست !
گفت : مگر کودک شده ای که با خاک بازی ميکنی !؟!
گفتم : نه ولی از بازی آدمهايت خسته شده ام !
همان هایی که حس می کنند هنوز خاکم و روح تو در من دَميده نشده !
من با اين خاک بازی ميکنم تا آدمهايت را بازی ندهم !

خدا خنديد !!!
پرسيدم خدایا چرا از آتش نيستم تا هرکه قصد بازی داشت را بسوزانم !؟!
خدا اما ساکت بود ، گويا از من دلخور شده بود !
گفت : تو را از خاک آفريدم تا بسازی نه بسوزانی !
تو را از خاک از عنصری برتر ساختم، از خاک ساختم که با آب گِل شوی و زندگی ببخشی
از خاک که اگر آتشت زدند باز هم زندگی ميکنی و پخته تر میشوی
با خاک ساختمت تا همراه باد برقصی
تو را ازخاک ساختم تا اگر هزاربار آتش و آب و باد تو را بازی داد ، باز برخيزی و سر برآوری و در قلبت دانه عشق بکاری و رشد دهی و از ميوه شيرينش لذت ببری !
تو از خاکی پس به خاکی بودنت ببال !
و من هيچ نداشتم برای گفتن به خدا …

مطالب مرتبط :
حرفهای خودمونی ساده با خدا بهمن ۹۳

ارسال نظر به