متن و نوشته فاز سنگین جدید ارزش زن

ارسال شده در ۲۰ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع جملات خاص

متن و نوشته فاز سنگین جدید ارزش زن

متن و نوشته فاز سنگین جدید ارزش زن
ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻫﺎﻧﺘﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ:
ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ…
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟
ﺍﯾﻦ ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ؛ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﯾﻦﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ…
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ؛ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ، ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ…
ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ، ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ!!!

.
متن و نوشته فاز سنگین جدید ارزش زن
.
دختر جان
بالاخره یاد میگیری از یک دوستت دارمِ ساده برای دلت یک خیال رنگارنگ نبافی
که رابطه یعنی بازی و اگر بازیگری نکنی میبازی
که داستان های عاشقانه از یک جایی به بعد رنگ و بوی منطق به خود می گیرند
که سر هر چهارراه تعهد یک هوسِ شیرین چشمک می زند
یاد میگیری که خودت را دریغ کنی تا همیشه عزیز بمانی
که آدم جماعت چه خواستن های سیری ناپذیری دارد و چه حیله هایی برای بدست آوردن
که باید صورت مسئله ای پر ابهام باشی نه یک جواب کوتاه و ساده
که وقتی باد می آید باید کلاهت را سفت بچسبی نه بازوی بغل دستی ات را
روزی می فهمی در انتهای همه گپ زدن های دوستانه باز هم تنهایی
و این همان لحظه ای ست که همه چیز را بی چون و چرا می پذیری با رویی گشاده و لبخندی که دیگر خودت هم معنی اش را نمی فهمی…

مطالب مرتبط :
متن زیبا و بسیار آموزنده توقعات بیجا
متن و شعر استثنایی یاد روزهای قدیم بخیر
نوشته های خاص و فوق العاده غمگین ۹۳
نوشته فاز بالای یه کلمه حرف حساب
متن دپرس استثنایی از یه جایی به بعد

ارسال نظر به