توصیه های کوتاه و آموزنده و پرمعنای زرتشت

ارسال شده در ۱۲ام دی ۱۳۹۳ با موضوع جملات خاص

توصیه های کوتاه و آموزنده و پرمعنای زرتشت

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نیامده است رنج و اندوه مبر.
.
پیش از پاسخ دادن بیاندیش.
.
هیچکس را تمسخر مکن.
.
توصیه های کوتاه و آموزنده و پرمعنای زرتشت
.
نه به راست و نه به دروغ هرگز قسم مخور.
.
خود برای خود، همسر برگزین.
.
به ضرر کردن کسی خوشنود مشو.
.
تا جایی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما.
.
کسی را فریب مده تا دردمند نشوی.
.
توصیه های کوتاه و آموزنده و پرمعنای زرتشت
.
از هرکس و هرچیز مطمئن مباش.
.
فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.
.
بیگناه باش تا بیم نداشته باشی.

.
سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی.
.
با مردم یگانه باش تا سرآمد و مشهور شوی.
.
توصیه های کوتاه و آموزنده و پرمعنای زرتشت
.
راستگو باش تا پایدار باشی.
.
فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی.
.
دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی.
.
نیک باش تا زندگانی به نیکی گذرانی.
.
دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی.
.
توصیه های کوتاه و آموزنده و پرمعنای زرتشت
.
مطابق وجدان خود رفتار کن که کامروا شوی.
.
جوانمرد باش تا آسمانی باشی.
.
روان خود را به خشم و کینه آلوده مساز.
.
هرگز ترشرو و بدخو مباش.
.
در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند.
.
توصیه های کوتاه و آموزنده و پرمعنای زرتشت
.
اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده.
.
دو رو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین.
.
چالاک باش تا هوشیار باشی.
.
سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی.
.
اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری.
.
توصیه های کوتاه و آموزنده و پرمعنای زرتشت
.
با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد.
.
مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند.

مطالب مرتبط :
جملات زیبا و نوشته های خاص حسین پناهی

ارسال نظر به